Kunnallisvaalit 2012

Kuntavaaliehdokkaamme 2012
Våra kandidater i kommunalvalet 2012

87  Rauno Haapaniemi, opettaja  (Söderkulla)
88  Matti Hyhkö, luontovalvoja  (Martinkylä)
89  Johanna Järventaus, henkilöstöasiantuntija  (Söderkulla)
90  Osmo Kontinen, asentaja  (Pohjois-Paippinen)
91  Riitta-Kaisa Kosonen, lastentarhanopettaja  (Nikkilä)
92  Juha Maristo, maaseutuelinkeinoasiamies  (Talma)
93  Leena Markkanen, valokuvaaja  (Martinkylä)
94  Marketta Mattila, toimittaja, yhteiskuntatieteiden maisteri  (Talma)
95  Esa Mäkinen, opettaja  (Hindsby)
96  Henrik Möller, diplomingenjör, akustikkonsult  (Nikkilä)
97  Sirpa Pöllönen, sosionomi YAMK, yrittäjä  (Paippinen)
98  Mari Rantanen, yrittäjä, opiskelija  (Nikkilä)
99  Sini-Pilvi Saarnio, biologi, ympäristötarkastaja  (Söderkulla)
100  Juha Turkki, energia- ja ilmastoasiantuntija  (Söderkulla)
101  Essi Vaahterikko, asiakaspalautteiden käsittelijä  (Söderkulla)

 nikkilan_markkinat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipoon Vihreät – De Gröna i Sibbo kuntavaaliohjelma 2012

Sipoossa oli valtuustokaudella 2009-2012 kolme vihreää kunnanvaltuutettua. Tavoitteemme on tuplata valtuutettujemme määrä vuoden 2012 vaaleissa. Kunnanvaltuustossa, -hallituksessa, valiokunnissa ja niiden jaostoissa ratkaistaan hyvän arjen kannalta tärkeitä asioita. Siksi kuntavaalit ovat tärkeät.

Kuntavaaleissa on kyse mm. päiväkodeista, kouluista, vuokra-asunnoista, työpaikoista, terveyskeskuksista, vanhusten asumisesta, kirjastoista, ulkoilumahdollisuuksista, busseista, pyöräteistä, puistoista, toreista ja tonteista eli siitä miten palvelut järjestetään ja millainen asuinympäristö meillä on.

Haluamme, että kasvava Sipoo on ympäristövastuullinen, tulevaisuuteen katsova kunta. Suojelemme luontoa ja ympäristöä muulloinkin kuin vaalien alla. Puhdas elinympäristö ja luonnon monimuotoisuus on kaikkien etu ja ehto tulevien sukupolvien onnellisuudelle ja vauraudelle. Sipoo on osa pääkaupunkiseudun viherkehää ja sen itäinen keuhko. Sipoossa pitää säilyttää kylät ja elävä maaseutu ja kasvun tulee tapahtua taajamissa.

Sipoossa junan ja bussin ikkunasta näkyy taajamia, kyliä, metsiä, peltoja ja lehmiä. Jokainen sipoolainen lapsi tietää mistä maito tulee.

Tarvitsemme Sipooseen nopealla aikataululla junan ja lisää bussivuoroja. Vihreät olivat etunenässä ajamassa Sipoon liittymistä HSL:ään. Haluamme, että joukkoliikenteen käyttö on houkuttelevaa ja kävely- ja pyöräteitä kaavoitetaan riittävästi.

Jo rakennettuja alueita haluamme kehittää ympäristön huomioonottavalla täydennysrakentamisella. Nikkilän vanhat kyläraitit tulee turvata ja Nikkilästä tulee saada puurakentamisen ja kivijalkakauppojen mallialue. Söderkullaa tulee kehittää Sibbesborgin pohjalta sen ekologisia arvoja korostaen. Olemassa olevien kylien täydentämisrakentamisen tulee tapahtua ekokyläperiaatteella. Sipoolainen ekokylä voi suuntautua yhtä hyvin suuntaan high tech kuin ekohippiluomu.

Haluamme vähentää autoilun pakkoa. Julkinen liikenne tulee saada uusille asuinalueille heti alueiden valmistumisen kynnyksellä. Katsomme, että HSL:n alueella tarpeettoman yksityisautoilun tietullien käyttöönotto on tarpeellista joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi.

Sipoo tarvitsee koko kunnan kattavan ja yli kuntarajojen ulottuvan kevyen liikenteen ja ulkoilureittiverkoston. Kulkuyhteyksien ei tarvitse olla yleisten teiden varrella, vaan ne voidaan sovittaa kulkemaan metsissä ja Sipoonjokea myötäillen. Teimme valtuustoaloitteen asiasta jo vuonna 2010.

Haluamme suojella lähiluontoa, vesistöjä, metsiä ja soita. Sipoon Vihreät olivat ajamassa voimakkaasti Sipoonkorven kansallispuiston perustamista. Nyt kansallispuistosta tulee saada kaikki ilo irti opetuksen, ympäristökasvatuksen, matkailun ja virkistyksen edistämiseksi. Kansallispuistoon tulee saada hyvät joukkoliikenneyhteydet.

Sipoonkorvesta tulee myös olla viheryhteydet merelle ja lähistön muihin virkistysalueisiin. Sipoonkorpeen pitää päästä kävellen, hiihtäen, pyöräillen ja ratsastaen.

Sipoossa suurkeittiöt käyttävät lähiruokaa ja sen määrää tulee jatkossa lisätä. Tavoitteemme on, että siirrymme lopulta kohti lähiluomuruokaa Sipoon tulee kehittää hankintaosaamistaan sekä eettisiä ja ekologisia hankintakriteereitä kaikissa tarjouspyynnöissään. Haluamme turvata sipoolaisen maanviljelijän tulevaisuuden ja sen, että raha kiertää omassa kunnassamme.

Vihreässä kunnassa asuminen on monimuotoista. Edullisia vuokra-asuntoja tulee olla tarjolla riittävästi ja eri asumismuotoja kaavoitetaan lähelle toisiaan. Yhteisöllistä asumista tuetaan. Sipoolaisella nuorella parilla on oltava mahdollisuus aloittaa yhteinen elämä omassa kotikunnassaan.

Sipoossa on jatkossakin oltava laadukas ja turvallinen päivähoito, peruskoulu ja koulujen kerhotoiminta. Haluamme vaalia elävää kaksikielisyyttä ja perustaa kaksikielisiä kouluja. Sipoo tarvitsee uimahallin, koska haluamme, että Sipoossa jokainen lapsi osaa uida. Sipoosta tulee myös saada kouluterveydenhuollon mallikunta. Haluamme panostaa ennaltaehkäisyyn ja siihen, että jokainen sipoolainen nuori tuntee koululääkärin nimeltä.

Olemme tyytyväisiä siihen, että Sipoossa on panostettu toimivaan perusterveyden- ja vanhustenhuoltoon. Hyvä taso tulee säilyttää jatkossakin. Haluamme tuottaa palvelut kunnan omana palvelutuotantona niin terveydenhuollossa kuin muissakin julkisissa laadukkaissa palveluissamme. Työntekijöillämme on jatkuvuutta ja kasvot, mikä heijastuu tekijöiden sitoutumisena työhönsä.

Haluamme, että Sipoo on edelläkävijä päätöksenteon avoimuudessa. Valtuuston kokoukset ovat tällä valtuustokaudella olleet seurattavissa internetin välityksellä vihreiden jättämän aloitteen johdosta.

Vihreässä kunnassa päätöksenteko ei karkaa ihmisten ulottumattomiin eivätkä hyvät ideat juutu byrokratiaan. Lähidemokratia on Sipoossakin tärkeää. Kuntalaisen on päästävä vaikuttamaan jo valmisteluvaiheessa. Päätöksenteossa on tärkeää, että myös lasten ja nuorten näkökulma huomioidaan.

Sipoossa tuleva päätöksenteko kestää päivävalon. Vähimmäisvaatimuksena on virkamiesten ja poliittisten päättäjien sidonnaisuuksien julkistaminen. Vuonna 2010 julkistimme valtuustoryhmämme sidonnaisuudet internetissä ja haastoimme muut sipoolaiset puolueet tekemään samoin.

Kuntarakenneuudistus on tulevan valtuustokauden iso haaste. Haluamme säilyttää itsenäisen Sipoon ja tehdä tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun kehittämiseksi. Metropolialueen maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisut kannattaa tehdä seudullisella tasolla. Tätä varten tarvitaan metropolihallinto ja suorilla vaaleilla valittava metropolivaltuusto.

Sipoo on yhteinen kotimme. -Millaisen Sipoon sinä haluat?

Sipoon Vihreiden kuntavaaliohjelma on tehty Vihreän liiton kunnallisvaaliohjelman pohjalta ja se on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.4.2012.

Sipoon Vihreät – De Gröna i Sibbo kommunalvalsprogram 2012

Sibbo hade under fullmäktigeperioden perioden 2009-2012 tre gröna fullmäktigemedlemmar. Vår målsättning är att i höstens val få in dubbelt så många i nästa fullmäktige. I kommunens fullmäktige, i kommunstyrelsen, i utskotten och i sektionerna fattas beslut som är viktiga för sibbobornas dagliga liv. Därför är kommunalvalen viktiga.

I kommunvalet handlar det bl.a. om daghem, skolor, hyresbostäder, arbetsplatser, hälsocentraler, åldringars boende, bibliotek, friluftsmöjligheter, bussar, cykelvägar, parker, torg och tomter, alltså handlar det om hur servicen i kommunen ordnas och hur vår boendemiljö utformas.

Vi vill att den växande kommunen Sibbo är en miljömedveten kommun som bär ansvar för framtiden. Vi värnar om naturen och miljön också efter att valkampanjen är över. En ren livsmiljö och naturens mångformighet är en förmån för oss alla och en förutsättning för kommande generationers lycka och välfärd. Sibbo är huvudstadsregionens östra lunga och en del av den grönkorridor som omger denna region. I Sibbo bör vi värna om byarna och en levande landsbygd, medan tillväxten bör ske främst i tätorterna.

När man åker tåg eller buss i Sibbo kan man genom fönstret se både tätorter, byar, skogar, åkrar och kor. Varje barn som är uppvuxet i Sibbo vet varifrån mjölken kommer.

Vi behöver med det snaraste öka bussturerna och få igång tågtrafiken. De Gröna var aktiva när det gällde att ansluta Sibbo till HST. Vi vill att användandet av masskommunikationsmedel är lockande och att det planeras tillräckligt med promenad- och cykelvägar.

Vi vill utveckla miljön i redan existerande bosättningsområden med ett hänsynstagande kompletterande byggande. De gamla bystråken i Nickby bör bevaras och Nickby bör utvecklas till ett modellområde för trähusbyggande och små butiker. Söderkulla skall utvecklas på basen av idéerna från Sibbesborg så att man för fram de ekologiska värdena. Tilläggsbyggande i existerande byar bör göras enligt ekobyprincipen. En ekoby i Sibbo kan utvecklas både enligt modellen “hightech” och “ekohippie”.

Vi vill minska tvånget att att alla måste ha bil. Vi måste jobba för att allmän kommunikation förs ut till bostadsområdena i samma takt som de byggs ut. Vi anser att vägtullar är ett sätt att öka användningen av kollektivtrafik i stället för onödig privatbilism inom HNT:s område.

Sibbo behöver ett nät av lättrafikleder och friluftsleder som täcker hela kommunen och även går utanför kommunens gränser. De här lederna behöver inte följa allmänna vägar utan kan gott och väl gå genom skogar och längs Sibbo å. Vi gjorde en motion om det här redan 2010.

Vi vill skydda närmiljön, vattendragen, skogarna och kärrmarkerna. De gröna i Sibbo var pådrivande kraft då Sibbo storskogs nationalpark grundades. Nu måste vi få ut allt positivt ur parken när det gäller undervisning miljöundervisning, turism och rekreation. Nationalparken måste få godakollektivtrafikförbindelser.

Sibbo storskog måste också få grönkorridorer till havet och till andra rekreationsområden i regionen. Man bör kunna ta sig till Sibbo storskog till fots, på skidor, per cykel eller till häst.

Storköken i Sibbo använder närproducerade produkter och den användningen bör utökas. Målet är att vi skall kunna övergå till att använda lokalt producerade ekoprodukter. Sibbo bör utveckla sitt kunnande på inköpsområdet både vad det gäller etiska och ekologiska kriterier i all upphandling. Vi vill säkra en framtid för jordbrukare i Sibbo och det att pengarna rör sig inom vår egen kommun.

I en grön kommun skall boendet vara mångskiftande. Det skall finnas tillräckligt av förmånliga hyresbostäder och olika former av boende bör planeras nära varandra. Vi bör stödja gemenskapsfrämjande bostadsformer. Unga par från Sibbo bör ha möjligheter att börja sitt gemensamma boende i hemkommunen.

Vi bör också i fortsättningen ha en kvalitativt högstående och trygg dagvård i Sibbo. Detsamma gäller grundskolan och skolornas klubbverksamhet. Vi vill värna om en levande tvåsprtåkighet och vill grunda tvåspsråkiga skolor. Sibbo behöver en simhall, för vi vill att alla barn i Sibbo skall kunna simma. Sibbo bör även bli en modellkommun vad det gäller skolhälsovård. Vi vill satsa på preventiv vård och att alla unga i Sibbo kan namnet på skolläkaren.

Vi är nöjda över att man i Sibbo har satsat på en fungerande bashäslvård och äldreomsorg. Den höga nivån bör bevaras också i fortsättningen. Vi vill producera tjänsterna som egen service, såväl inom hälsovården som i våra andra serviceformer. Våra arbetstagare har en framtid och ett ansikte vilket också speglar sig i arbetstagarnas ansvar för sitt jobb.

Vi vill att Sibbo skall vara en föregångare för öppenhet i beslutsfattande. Fullmäktiges möten har den här perioden varit tillgängliga på internet efter en motion av de gröna.

I en grön kommun rymmer inte beslutsfattandet bort från människorna och goda idéer fastnar inte i byråkratin. Närdemokratin är viktig också för Sibbo. Kommuninvånarna måste få möjlighet att påverka redan i förberedelseskedet. Det är viktigt att man i beslutsfattandet tar hänsyn till barnens och de ungas åsikter.

Beslutsfattandet i Sibbo måste tåla dagsljus. Minimikravet är att man offentliggör de bindningar som tjänstemän och beslutsfattare har. År 2010 offentliggjorde vår fullmäktigegrupp sina bindningar på internet och vi utmanade de andra fullmäktigegrupperna att göra detsamma.

Kommunreformen är den stora utmaningen för kommande fullmäktige. Vi vill bevara Sibbo som en självständig kommun och föra ett tätt samarbete med huvudstadsregionen. Metropolområdets markanvändning, boende och trafiklösningar är frågor som måste avgöras på regional nivå. För det behöver vi en metropolförvaltning och direkta val till ett metropolfullmäktige.

Sibbo är vårt gemensamma hem. -Hurudant Sibbo vill du se?

De gröna i Sibbos valprogram har gjorts upp på basen av Gröna förbundets kommunalvalsprogram och det godkändes vid styrelsemötet den 28.4.2012.