Rakentamisen tulee perustua lakiin ja ympäristöarvojen kunnioittamiseen

Mielipidekirjoitus Sipoon Sanomissa 10.1.2019

 

Rakentamisen tulee perustua lakiin ja ympäristöarvojen kunnioittamiseen

Rakentamisen sujuvoittamisen ohjausryhmän enemmistön nimissä Sipoon Sanomissa 3.1.2019 julkaistua mielipidekirjoitusta on syytä kommentoida. Siinä esitetyt yleistykset ja varsin erikoiset sanavalinnat ovat saattaneet johtaa kuntalaisia harhaan.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri teki uudesta rakennusjärjestyksestä valituksen pääasiassa rantarakentamista koskien. Valituksen tärkein peruste oli se, ettei rakennusjärjestys voi olla ohitustie kaavoitukselle. Merkittävien maankäytön muutosten on perustuttava lain edellyttämällä tavalla riittäviin selvityksiin, osallistamiseen ja suunnitteluun. Valituksessa painotettiin myös sitä, että rakennusjärjestys lisää ohjaamatonta hajarakentamista. Se on maankäyttö- ja rakennuslain ja valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden vastaista.

Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen siltä osin, kuin se koski sivuasuntonormia ja totesi kyseisen kohdan rakennusjärjestyksestä olevan lain vastainen. Yhdyskuntarakenteeseen vaikuttava asuinrakentamisen lisääminen tulee oikeuden mukaan ratkaista suunnitelmallisesti kaavoituksen kautta eikä rakennusjärjestyksellä voi ohittaa kaavoitustarvetta. Vihreät ovat tuoneet tämän esiin useaan otteeseen rakennusjärjestyksen valmistelun aikana. Olemme esittäneet huolemme siitä, miten liiallinen rakentaminen vaarantaa saariston ainutlaatuista maisemaa ja virkistysarvoa.

Rakentamisen sujuvoittamisen ohjausryhmän jäsenten kirjoituksessa sekoitetaan perusteellisesti kylän ja haja-asutusalueen käsitteet. On syytä muistaa, että Sipoon yleiskaava tähtää kasvuun, jossa vuoteen 2025 mennessä asukasmäärä lisääntyy 35 000 asukkaalla. Näistä asukkaista 31 000 sijoittuu taajamiin, 3000 kyliin ja 1000 haja-asutusalueelle. Vihreät eivät vastusta kylien kehittämistä – päinvastoin! Haluamme vaalia kulttuurimaisemaa ja kannatamme lämpimästi kyliä. Rakentamisen hallitsematon lisääntyminen haja-asutusalueilla sen sijaan ei ole yleiskaavan yhdessä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaista. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen on huono vaihtoehto sekä ympäristön että palveluiden järjestämisen kannalta. Siksi vihreät ovat vaatineet myös Pohjois-Paippisten osayleiskaavan valmistelussa alkuperäisissä sovituissa tavoitteissa pysymistä haja-asutusalueiden rakentamisen lisäämisen sijaan.

”Sujuvoittajat” maalailevat kirjoituksessaan kuvaa vihreistä jonkinlaisina kaiken vastustajina. He mm. kirjoittavat, että vihreät ovat vastustaneet ”luvan myöntämistä omakotitalolle kylissä lähes joka kerta, kun tällainen asia on ollut valiokunnan käsittelyssä”. Katsotaanpa faktat. Vuonna 2018 Sipoossa myönnettiin yhteensä 189 rakennuslupaa eikä evätty yhtäkään. Tehdyistä suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamispäätöksistä myönteisiä oli 70 ja kielteisiä 2. Noiden kahden hylätyn poikkeamis- tai suunnittelutarvehakemuksen lisäksi esittelevä viranhaltija esitti seitsemään muuhun kielteistä päätöstä. Näitä esityksiä vihreät kannattivat, mutta muut ryhmät päättivät hyväksyä nekin luvat. ELY-keskus on sittemmin hakenut toistaiseksi kolmeen näistä muutosta, koska katsoo että päätökset olivat lain vastaisia.

Vihreät ovat lupa-asioissa valiokunnassa siis tukeneet asiansa tuntevien pitkän linjan viranhaltijoiden virkavastuulla valmistelemaa perusteltua näkemystä ja vastustaneet maankäyttö- ja rakennuslain vastaisina pidettyjä päätöksiä. Valiokunnan enemmistö on kuitenkin halunnut luvat siitä huolimatta myöntää. Kokouksissa on sorvattu jos jonkinlaisia uusia tulkintoja laista, vaikka laki ei ole 18 vuoteen muuttunut luvan myöntämisperusteiden suhteen.

Vihreät on sitä mieltä, että normeja ei kuntatasolla voi purkaa, jos kyseisiä normeja ei ole lainsäädännöstäkään purettu. Poliittisissa elimissä lupien myöntämisen ja kaavavalmistelun tulee perustua lakiin. Pidemmän päälle se, että pelisäännöt olisivat epäselvät, johtaisi kaaokseen. Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoitus on turvata rakentamismahdollisuuksien lisäksi myös luonto-, maisema-, virkistys- ja kulttuuriarvot. Lainsäädännön, lain hengen ja vakiintuneen lainkäytön kunnioittaminen on yksi Sipoon vihreiden toiminnan kulmakivi. Näin tulee olemaan myös jatkossa, vaikka populismi ja oikominen saattaisi tuoda suuremman kansansuosion.

Vaikka tavoitteena olisi helpottaa lupien saamista ja kasvattaa kunnan väkilukua, jopa vuosisatojen seurausvaikutuksia aiheuttavan rakentamisen on mielestämme tapahduttava hallitusti ja harkitusti. Erityisen tärkeää tämä on nyt kun Sipoo kasvaa ennätysvauhtia. Kestävän yhdyskuntarakenteen tavoittelussa on ajateltava koko kunnan etua ja tuleviakin sukupolvia.

Lauri Kajander, maankäyttöjaoston jäsen (vihr.)
Marketta Mattila, kunnanhallituksen jäsen (vihr.)
Sini-Pilvi Saarnio, rakennus- ja ympäristövaliokunnan jäsen (vihr.)

Aiheet: