Kommunalvalsprogram 2021-2025

Det gröna Sibbo har hjärtat på rätta stället.

Det innebär ansvar för både natur och människor. I vår naturnära och havsnära kommun tar vi väl hand om alla Sibbobors välbefinnande.

Vårt mål för fullmäktigeperioden 2021-2025:


Vi främjar öppenhet och insyn i beslutsfattandet

 • vi bedömer påverkan på människor och miljö i alla beslutsprocesser
 • vi främjar en öppen och dialogbaserad beslutskultur
 • vi förbättrar kommuninvånarnas möjligheter att påverka
 • vi inkluderar kommuninvånarna i budgetering och planläggning

 

Vi tar väl hand om allas välbefinnande

 • vi säkerställer lättillgängliga mentalvårdstjänster och inför en behandlingsgaranti
 • vi motarbetar ojämlikhet
 • vi garanterar välfungerande sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster nära människorna
 • vi vill vara stolta över äldreomsorgen i Sibbo
 • vi stöder kulturaktörer, stärker biblioteken som gemensamma vardagsrum och oaser för kultur
 • vi säkerställer mångsidiga motionsmöjligheter och påskyndar byggandet av simhallen
 • vi ökar andelen vegetarisk och närproducerad mat i kommunens mattjänster

 

Vi säkerställer en utbildning av hög kvalitet för alla barn

 • vi säkerställer resurserna för och kvaliteten på barnomsorgen, förskoleverksamheten och utbildningen
 • vi investerar i förebyggande tjänster för barn och ungdomar
 • vi inkluderar barn och ungdomar i utvecklingen av kommunen och dess tjänster
 • vi löser inomhusluftproblemen utan dröjsmål och informerar öppet om situationen
 • vi utvecklar skolnätverket på ett rättvist sätt

 

Vi skyddar Sibbos natur

 • vi beaktar bromsningen av klimatförändringen i alla beslut
 • vi vill att Sibbos klimatmål ska uppdateras för att bli mera ambitiösa och att Sibbo ansluter sig till Hinku-nätverket för koldioxidneutrala kommuner
 • i den kommunala planeringen ser vi till att det finns tillräckligt med grönområden och rekreationsområden och värnar om den biologiska mångfalden
 • vi kommer att uppdatera kommunens skogsbruks- och användningsplan
 • vi värnar om den lokala naturen och förbättrar tillgängligheten till friluftsområden
 • vi främjar utvecklingen av Sibbo storskogs tjänster och utvidgandet av nationalparken

 

Vi rör oss och lever hållbart

 • vi förbättrar kollektivtrafikens tillgänglighet och funktionalitet i hela Sibbo
 • vi sätter fart på KeNi-spåret genom att utveckla attraktiva områden för boende i Nickby och Tallmo
 • vi utvecklar Söderkullas kollektivtrafik för att göra den snabbare och mer flexibel
 • vi ökar möjligheterna att cykla och i framtiden kommer vi att cykla säkert mellan bland annat Söderkulla och Nickby
 • vi bygger hållbart och trivsamt och skapar en tät samhällsstruktur i centrumen
 • vi utvecklar och gjuter nytt liv i våra byar
 • vi gynnar trä och andra ekologiska material i byggandet
 • vi värdesätter våra skärgårds- och kulturarvslandskap

 

Vi välkomnar ansvarsfulla företag

 • vi stärker den kommunala ekonomin på ett hållbart sätt genom att främja regional sysselsättning
 • vi ser till att sysselsättningsenheten Vägskälets tröskel förblir låg och att såväl ungdomar som vuxna får stöd för sin sysselsättning
 • vi gör Sibbo till en attraktiv samarbetspartner för företagare
 • vi bidrar med ett grönt perspektiv på stödet för livskraft och företagsamhet

 

Kuntavaaliohjelmamme suomeksi.