Lilli Kahri: Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 3.6.2019

Sipoon vihreä valtuustoryhmä 3.6.2019 / Tilinpäätös

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat!

Vierailu Söderkullassa tai Nikkilässä kertoo, että Sipoossa on tällä hetkellä paljon menossa. Koulujen, päiväkotien, katujen ja jopa kauan kaivatun Lidlin rakentuminen kertoo, että Sipoo on edelleen yksi Suomen nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä kunnista. Sipoo on ja haluaa olla haluttu. Kuitenkaan emme vuonna 2018, kuten emme muutamana aiempanakaan vuonna, yltäneet asukasmäärän kasvun suhteen  tavoitteeseemme eli siihen että Sipoo kasvaa 600-800 asukkaalla vuosittain. Sipoon väestö kasvoi viime vuonna reilulla 300 uudella asukkaalla. Hyvää kasvua tämäkin, mutta olisi aiheellista miettiä onko väestön kasvun suhteen tavoitteet asetettu liian korkeiksi ja miten hiipuva talouskasvu mahdollisesti tulee heijastumaan kunnianhimoisiin väestötavoitteisiin.

Vuonna 2018 Sipoossa myönnettiin viime vuosien tapaan ennätysmäärä rakentamisen lupia. Rakennusvalvonnassa on hiottu käytäntöjä lupakäsittelyn nopeuttamiseksi tuloksekkaasti. Vihreät kävivät viime vuonna aktiivista keskustelua muiden poliittisten ryhmien kanssa mm. uudesta rakennusjärjestyksestä ja kaavahankkeista. Olemme huolissamme, että tietyissä rakentamisen päätöstilanteissa ollaan valmiita tinkimään niin yhdyskuntarakenteen kestävyydestä, ympäristönsuojelusta kuin kuntalaisten tasapuolisesta kohtelustakin. Tämän vuoksi olemme eri elimissä joutuneet jättämään ennätysmäärän eriäviä mielipiteitä päätöksiin. Toivomme kuitenkin, että pian päästään yksissä tuumin tilanteeseen, jossa ohjaamme kunnan kasvua harkitusti kestävään suuntaan niin hiilijalanjäljen kuin kuntataloudenkin kannalta. Esimerkiksi yhteiset kaavoitusnäkemyksemme valtuustoseminaarissa toivat iloa: olimme kaikki yhteneväisiä näkemyksessämme, että tuleva kaavoitus suunnataan etenkin Nikkilään ja Talmaan KeNi-radan vauhdittamiseksi. Olemme myös olleet samaa mieltä siitä, että kaavoitukseen tulee laittaa enemmän paukkuja. Suunnitelmallisen yhdyskuntasuunnittelun merkitystä ei voi korostaa liikaa, kun rakennamme kestävää ja tulevia sukupolvia huomioivaa Sipoota.

Talouden seuranta ei vuonna 2018 onnistunut kuten olisimme toivoneet. Valtuusto joutui keväällä myöntämään talousarvion ylitysoikeuden sivistys ja sotepuolelle ja investointeihin. Tämä ei saa toistua. Talouden seurannan- ja suunnittelun on oltava järjestelmällisempää ja mahdolliset lisätalousarviot on esitettävä ajoissa.

Kuntaa ja kunnan taloutta ei voida johtaa kuin yritystä. Kunta on olemassa kuntalaisia varten ja siksi tehokkuuden ihanne, kustannussäästöjen nimissä, ei voi olla toiminnan tavoitteena. Kunnat ovat osaltaan vastuussa asukkaidensa terveydestä ja hyvinvoinnista ja meidän on päämäärätietoisesti jatkettava sosiaali ja terveyspalveluiden kehittämistä. Emme voi sote-toimialan osalta jäädä odottelemaan tulevaisuudessa siintävää uudistusta. Tavoitteena pitää edelleen olla hyvien ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen.

Sote palveluiden tarve kasvoi viime vuonna merkittävästi ja erittäin vakava signaali on, että lastensuojelussa tehtiin huomattavasti enemmän sijoituksia kuin edellisvuosina, yhteensä niitä oli 35 eli 10 enemmän kuin talousarviossa. Lastensuojelu- ja huoli-ilmoitusten lain määräämät käsittelyajat ylittyivät. Oirehtivien ja riskiryhmiin kuuluvien nuorten määrä kasvoi. Vihreä valtuustoryhmä nostaa jälleen esille ennaltaehkäisevän työn merkityksen. Kun kunta kasvaa, kasvaa myös palveluiden tarve.  Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kehottaa lasten, nuorten ja perheiden palveluita panostamaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin laajasti. Tarvitaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi uusia toimintamalleja. Tarvitsemme paitsi uusia nuorisotiloja myös uusia keinoja kohdata ja tavoittaa nuoret. Lasten- ja nuorten kanssa ennaltaehkäisevä työ on kustannustehokasta ja inhimillistä toimintaa. Turvaamalla hyvät ja riittävät resurssit sote-palveluissa, varhaiskasvatuksessa, opetustoimessa, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa, voimme ehkäistä ongelmia ja puuttua niihin nopeasti ja tehokkaasti.

Strategiassa on linjattu, että kunnan toimitilat ovat terveet ja turvalliset.  Sisäilmaongelmat aiheuttivat myös viime vuonna ylimääräisiä ja osin ennakoimattomia kuluja ja vaativat monenlaisia järjestelyitä ja venymistä. Sisäilmaongelmat on tarpeellista hoitaa tehokkaasti ja nopeasti. Olemme tyytyväisiä siiheen asenteeseen, jolla näihin ongelmiin ollaan nyt puututtu ja että niiden vakavuus on ymmärretty. Yhdenkään kuntalaisen tai kunnalla työskentelevän ei tule altistua kunnan tiloissa huonolle sisäilmalle. Kiinteistöjen jatkuvaan kunnossapitoon tulee kiinnittää enemmän huomiota ja tarvittaessa lisätä resursseja tähän. Ennaltaehkäisy on aina edullisempaa kuin ongelmien korjaaminen.

Me vihreät olemme ilahtuneita, että kestävän kehityksen työ kunnassa on edelleen edennyt. Erityisen hienoa on, että viime vuodesta alkaen Sipoon kunta on käyttänyt kokonaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköenergiaa. Viime vuonna Söderkullaan rakentuivat kuntoportaat kaikkien iloksi. Kun tarkastelemme mennyttä voimme samalla suunnata katseemme myös tulevaan. Uimahalli matalan kynnyksen liikuntapaikkana lisäisi Sipoon houkuttelevuutta asuinkuntana, parantaisi sipoolaisten lasten uimataitoa ja vaikuttaisi positiivisesti kuntalaisten hyvinvointiin.

Kunnan tärkein voimavara on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Sipoossa määräaikaisten osuus kunnan henkilöstöstä oli viime vuonna 27 % ja tämä osuus on huomattavasti suurempi kuin monessa muussa kunnassa.  Henkilöstön vaihtuvuus on kasvanut ja  joissakin henkilöstöryhmissä on myös ollut vaikeutta saada rekrytoitua pätevää ja osaavaa henkilöstöä. Työntekijöiden sairauspoissaolot lisääntyivät 20 % viime vuonna. Tämä yhdistettynä kunnan ja palvelutarpeen kasvamiseen tuo omat haasteensa toiminnalle. Esimiestyön kehittäminen, koulutus sekä uudet työ- ja toimintatavat kilpailukykyisen palkkauksen lisäksi ovat keinoja, joilla henkilöstön sitoutumista ja viihtyvyyttä voidaan parantaa.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää kaikkia kunnan työntekijöitä hyvin tehdystä työstä sipoolaisten hyväksi. Kiitämme myös muita valtuustoryhmiä ja luottamushenkilöitä hyvästä vuoropuhelusta ja yhteistyöstä.