Lilli Kahri: Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 15.6.2020

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat!

Sipoo on edelleen jatkanut kasvuaan. Uusia asuntoja on rakentunut vuoden 2019 aikana lähes 600 kappaletta, painotuksen ollessa on enimmäkseen kerrostaloissa. Kun rakennamme keskustoihin, on tärkeää rakentaa tiiviisti ja ekologisesti. Sipoon vetovoimana on väljyys ja luonnonläheisyys ja siksi tiivis pientalomainen rakentaminen on mitä Vihreä valtuustoryhmä toivoo tulevaisuudessa painotettavan Sipoossa. Sipoon asukasmäärä kasvoi 504 henkilöllä, joten kasvun tavoitteen suhteen viime vuosi oli edellisiä valoisampi ja pääsimme jo melkein tavoitteeseemme 600-800 henkilön vuosittaisesta kasvusta. Voimakas väestönkasvu on edellytys KeNi-radan käyttöönotolle henkilöjunaliikenteelle ja kunnan tulee edelleen aktiivisesti toimia tätä kohti. KeNi-rata ja muun joukkoliikenteen voimakas kehittäminen on edellytys päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristönäkökulmat onkin huomioitu monissa eri kunnan toiminnoissa kuten sähkönhankinnassa, ruokapalveluissa ja yhdyskuntasuunnittelussa.

Vuoden 2019 tilinpäätöstä tarkastellessa tulee väistämättä mieleen, kuinka erilaisessa tilanteessa monen asian suhteen olimme vielä viime vuonna. Koronaepidemia ja sen mukanaan tuomat haasteet eivät vielä olleet näköpiirissä. Siitä huolimatta kunnan talous ei ollut viime vuonna tasapainossa. Lainakanta on kasvanut ja talouden seurannassakin on edelleen parannettavaa. Esitämmekin kysymyksen siitä, onko taloudenpito ollut riittävän huolellista? Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta löytyy hyvin selvästi asiat, joihin tulee nyt kiinnittää huomiota ja joissa parantaa. Kuten tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan toteaa, sisäisten menojen ja tuottojen siirtely osastojen välillä ei auta kunnan talouden isossa kuvassa. Investointitahti on kunnassamme ollut viime vuosina kova, ehkäpä jopa liian vauhdikas. Koronajarrun seurauksena olemme jo aloittaneet investointien vähentämisen tai ainakin siirtämisen eteenpäin. On myös tärkeää, että ne kunnan kiinteistöt joiden käytöstä luovutaan, realisoidaan.

Nyt kun joudumme koronan sotkeman talouden keskellä sopeuttamaan ja etsimään säästöjä on tärkeää olla valmius tarkastella myös rakenteita. Voisiko suurin säästöpotentiaali löytyäkin rakenteellisista uudistuksista? Emme halua, että heikoimmassa asemassa olevien kuten lasten palvelut heikkenevät. Päinvastoin nyt tarvitsemme hyvinvointia vahvistavia palveluita. Valtuustoryhmämme toivoo, että sivistyksen tulevaisuuden suunnittelun helpottamiseksi sivistyksen palveluverkkosuunnitelmaan tehtäisiin selkeä päivitys, jossa huomioitaisiin demografinen kehitys ja kasvun ennusteet. Näin sekä luottamushenkilöt että virkamiehet tietäisivät mitä kohti olemme menossa ja toiminnan suunnitteleminen helpottuisi.

On tärkeää muistaa, että kunnallinen päätöksenteko on muutakin kuin taloutta. Kunnan ensisijainen tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Siksi juuri nyt, kun monissa perheissä kamppaillaan jaksamisen tai taloudellisten ongelmien kanssa, on kunnan huolehdittava asukkaidensa hyvinvoinnista. Siitä voi huolehtia parhaiten tarjoamalla palveluita, jotka tukevat ihmisten jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä. Kunnat kilpailevat edelleen lapsiperheiden, yritysten ja työvoiman kaltaisista elinvoimatekijöistä. Kuntalaiset ovat kunnalle muutakin kuin veronmaksajia, joten siksi Sipoon tulee huolehtia hyvin nykyisistä asukkaista ja houkutella ainutlaatuisella vetovoimallaan uusia asukkaita.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa ennaltaehkäisevien palveluiden tarve on edelleen vuoden 2019 aikana kasvanut väestömäärän kasvaessa. Palveluita on ollut haastavaa ylläpitää käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Lastensuojelulain vaatimia määräaikoja ei vuonna 2019 pystytty noudattamaan ja aluehallintovirasto huomautti kuntaa jo toistamiseen aikarajojen noudattamatta jättämisestä. Lastensuojeluilmoitukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenottomäärät nousivat edellisestä vuodesta 123 ilmoituksella. Kuten tiedämme, ennaltaehkäisevä toiminta on aina edullisempaa ja inhimillisempää kuin korjaavien palveluiden käyttäminen. Myös nuorisopalveluiden tilat ja niiden huono tilanne niin Söderkullassa kuin Nikkilässä pitää huomioida pian. Vihreä valtuustoryhmä toivookin, että kuluvana vuonna ja lähivuosina kunnassa keskityttäisiin erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja ennaltaehkäisevien palveluiden turvaamiseen.

On hyvää kehitystä, että sairauspoissaolojen määrä väheni kunnan henkilöstössä 8% vuoteen 2018 verrattuna. Määräaikaisten työsuhteiden osuus oli edelleen suurempi kuin kunta-alalla keskimäärin, mutta on pienentynyt edellisvuoteen verrattuna. Tämä on oikea suuntaus. Vihreä valtuustoryhmä kiittää kaikkia kunnan työntekijöitä hyvästä työstä sipoolaisten hyväksi. Kiitämme myös muita valtuustoryhmiä ja luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä ja vuoropuhelusta ja toivotamme kaikille hyvää kesää!