Sipoon Vihreät jättänyt valituksen hallinto-oikeuteen

Sipoon Vihreät – De Gröna i Sibbo ry on huolissaan salassapitoa koskevan lainsäädännön soveltamisesta Sipoon kunnassa. Olemme valittaneet hallinto-oikeuteen kunnanjohtajan päätöksestä olla luovuttamatta asiakirjoja kunnanhallituksen Vihreälle jäsenelle. Olemme pyytäneet hallinto-oikeutta tutkimaan ovatko salassapidon perusteet lainmukaiset ja onko asiaan liittyvä hallintomenettely oikea.

On erikoista, että kunnanhallituksen jäsen ei saa käyttöönsä asiakirjoja, joihin kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä on linjauskeskustelussa viitattu. Kuntalain mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Luottamushenkilön tietojensaantioikeus on julkisuuslaissa kaikkia koskevaa tietojensaantioikeutta laajempi.

Julkishallinnossa asioiden valmistelun ja päätöksenteon tulisi aina perustua oikeisiin ja myös mahdollisimman täydellisiin tietoihin. Sen vuoksi on loogista, että kaikilla päätöksentekoon osallistuvilla on oikeus tarvittavien tietojen saamiseen. Luottamushenkilöllä on omassa toimessaan velvollisuus selvittää vireillä olevaa asiaa riittävästi. Virkavastuulla toimivan päättäjän oikeutta valvoa veronmaksajien etua ja tutustua asiakirjoihin ei nähdäksemme voi rajata nyt tehdyllä tavalla. Valituksella on tarkoitus saada hallinto-oikeudesta objektiivinen ratkaisu siihen, onko julkisuuslainsäädäntöä Sipoon kunnassa tulkittu oikein.