Sini-Pilvi Saarnio: Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa / Budjetti 2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat,

Ensi vuonna alkaa uusi aikakausi Sipoossa. Historiallinen sote-uudistus on totta. Se tuo monenlaisia mullistuksia. Kunnan talous kutistuu lähes puolella ja yli 300 työntekijää siirtyy hyvinvointialueelle. Myös toimintamenojen painopisteet muuttuvat dramaattisesti. Ikääntyvän väestön palvelutarpeen sijaan kunnan tehtävät painottuvat jatkossa etenkin nuoriin ikäluokkiin. Se tarkoittaa ennen muuta panostusta varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.

Kaikkiaan sivistyspalveluiden arvo uuden aikakauden sivistyskunnassa on entistä merkityksellisempi. Ja vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuodenvaihteessa hyvinvointialueiden järjestettäväksi, on meidän täällä Sipoossa kannettava edelleen vastuuta joka ikisen kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

Vuoden 2023 alusta otetaan käyttöön hyte-kerroin. Se tarkoittaa, että jatkossa kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Näin pyritään varmistamaan kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen.

Hyvä arkiympäristö hillitsee sote-menoja. Jatkossa hyte-työtä tuleekin tehdä kaikilla kunnan toimialoilla. Kuntien palkitseminen vaikuttavasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on tärkeää, onhan hyvinvoiva väestö elinvoimaisen kunnan ja toimivan hyvinvointialueen edellytys.

On selvää, että monenlainen terveyden edistämiseen ja hyvinvointiin liittyvä tieto ja osaaminen siirtyy kunnasta sote-henkilöstön mukana hyvinvointialueelle. Meidän on huolehdittava, että kuntaan jäävälle hyte-työlle on mietitty selkeät rakenteet ja resurssit, jotta Sipoossa aiemmin tehdyn pitkäjänteisen onnistuneen työn tulokset eivät valu hukkaan. On kaikkien etu, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ tulee hyvin tehdyksi ja aidosti osaksi kunnan eri toimialoja. On hyvä, että kuntaan saadaan nimetty vastuuhenkilö, hyvinvointikoordinaattori, joka hoitaa kunnan hyte-työtä ja yhdyspintatyötä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin suuntaan.

Yhtä tärkeää on oppilashuollon jatkuvuus. Koulut eivät saa joutua tilanteeseen, jossa tuttu kuraattori, koulupsykologi tai terveydenhoitaja vaihtuvat ja toimipisteiden palvelut tullaan hoitamaan vaihtuvalla henkilöstöllä. He kaikki ovat merkityksellisiä aikuisia monelle lapselle ja nuorelle eikä meillä ole varaa menettää tätä osaamista. Yhteistyö kunnan ja hyvinvointialueen välillä onkin avainasemassa, jotta oppilashuollon työ onnistuu.

Sivistys on sote-uudistuksen jälkeen suurin kunnan toimiala. Me vihreät haluamme mahdollistaa hyvän oppimisympäristön ja koulupolun jokaiselle sipoolaiselle lapselle. Työn alla olevan palveluverkkoselvityksen valmistuttua voimme tehdä viisaita ratkaisuja, tasavertaisesti ja todellisen tarpeen pohjalta. Turhiin kouluinvestointeihin meillä ei todellakaan ole varaa.

Olemme kirjanneet strategiaan tavoitteeksi, että Sipoossa oppimistulokset ovat Suomen parhaassa neljänneksessä. Tämä on hieno tavoite, joka toteutuakseen tarvitsee tekoja. Toisin sanoen meidän on huolehdittava siitä, että opetusryhmiä ei kasvateta liian isoiksi ja että koulussa on riittävästi aikuisia. Tällä on suuri vaikutus lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavat myös metsät. Ne virkistävät ihmistä tutkitusti paremmin kuin rakennetut puistot. Metsät ovat osa kuntien ilmastostrategioiden toteutusta. Me kaikki tiedämme miten suuri arvo metsillä on sekä hiilinieluina ja -varastoina että luonnon monimuotoisuuden kehtona. Samalla on syytä painottaa myös sitä, että kunnilla on lainsäädännön mukaan erityisvelvoite edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan.

Sipoon kunnan metsät ovat yhteistä omaisuutta emmekä muista, että metsien käytöstä olisi keskusteltu laajasti, demokraattisesti ja julkisesti, kuten itse asiassa kuuluisi. Nyt on aika korjata tämä ja ottaa myös kuntalaiset mukaan kertomaan mielipiteensä siitä, miten kunnan metsiä tulee käsitellä tai olla käsittelemättä. Naapureissamme Vantaalla ja Tuusulassa on tehty hienoa työtä interaktiivisen metsäsuunnitelman laadinnassa. Siis sellaisen metsäsuunnitelman, jonka avulla metsien käyttöä voidaan suunnitella kestävästi luonnonsuojelua ja virkistyskäyttöä vaalien. Toivomme, että myös Sipoossa aloitetaan monitavoitteisen metsäsuunnitelman teko ja tulemmekin tätä myöhemmin tänään budjettikäsittelyssä esittämään.

Kasvavassa kunnassa joudumme toki tekemään ”anti-ilmastotekojakin” mm. rakentamisen muodossa. Voimme kuitenkin merkittävästi vaikuttaa siihen, kuinka kestävästi kuntamme laajenee. Kasvu tulee keskittää keskustoihin ja kyliin, joihin tulee saada toimiva joukkoliikenne. Helsingin seudulla (johon Sipookin kuuluu) Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden erityistavoitteena on mm. ehkäistä olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallista hajarakentamista sekä edistää joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Kun asutusta keskitetään järkevästi, pystytään myös säästämään enemmän kuntalaisille tärkeitä viheralueita. Viime vuonna päätimme yhdessä yhden uuden kaavoittajan palkkaamisesta ja on hienoa, että näin saamme edistettyä tavoitteitamme kaavoitusvarannon kasvattamiseksi.

Haluamme tässä vaiheessa myös todeta tyytyväisyytemme siitä, että suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten valmistelu on siirretty ylikuormitetusta rakennusvalvonnasta pois. Toivomme, että tämä pieni, jo tehty organisaatiomuutos vie kyseisten lupien valmistelua lähemmäs kaavoittajan näkökulmaa, kuten asiaan kuuluu. Olemme iloisia, että rakennusvalvonta saa nyt työrauhan ja voi paremmin keskittyä ydintoimintaansa.

Joudumme tänään pohtimaan vakavasti Sipoon tulevien vuosien rahankäyttöä. Taloudelliset näkymät mietityttävät. Sote-uudistus tuo kuntien talouteen muutoksia, joiden vaikutuksia emme täysin osaa ennustaa. Me vihreät olemme huolissamme erityisesti investoinneista, jotka tuntuvat tässä talousarvioehdotuksessa paisuvan turhan paljon, vaikka olemme kuntastrategiassa yhdessä päättäneet talouden tasapainosta.

Otetaan tässä nyt esimerkiksi vaikkapa liikuntapaikat. On hyvä, että kuntaan rakennetaan uusia liikuntapaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia. Nämä tulisi kuitenkin priorisoida huolellisella tarveharkinnalla niin, että tiedetään minkälaisille palveluille on suurin ja eniten palvelujen tarpeessa oleva käyttäjäkunta. Uusien liikuntapaikkojen rakentaminen kuluttaa paljon luonnonvaroja ja energiaa sekä maksaa satoja tuhansia euroja, enemmänkin. Näin suuria hankkeita ei tulisi toteuttaa poliitikkojen mutu-tuntumalla. Kuntaan ollaan nyt esimerkiksi rakentamassa eräiden poliitikkojen aloitteesta runsaasti resursseja kuluttava tekojäärata, jonka rakentamispäätös on tehty ilman järjestelmällistä tarveharkintaa. Katsomme, että investointeja tulisi priorisoida huolellisesti ja suunnitella kokonaisuutta varovaisuusperiaatteen mukaan, eli suu säkkiä myöten, kunnes tiedämme enemmän Suomen talouden suunnasta ja sote-uudistuksen vaikutuksista.

Uusinvestointien tarvetta voidaan vähentää merkittävästi ylläpitämällä olemassa olevaa rakennuskantaa asianmukaisesti. Liian moni rakennus on jäänyt ilman riittävää hoitoa ja huoltoa. Paljon resursseja on tuhlattu siinä, että käyttökelpoiset rakennukset pilaantuvat ennen aikojaan. Jotain muutosta onneksi on jo tapahtunut ja vastuuta kannetaan. Tästä esimerkkinä Martinkylän koulu. Koulu sai kesän aikana uuden vesikaton ja historiallinen arvorakennus pelastui. Näin ollen voimme vuonna 2023 rauhassa pohtia, miten voimme kehittää taloa koko Talman alueen kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen keitaana myös uusia tulevia asukkaita palvellen.

Henkilöresurssien panostaminen korjausrakentamisen osaamiseen jatkossa on sekä järkevää ympäristön kannalta, että maksaa itsensä takaisin säästyneinä investointikuluina. Tulemme palaamaan tähän myöhemmin tänään esityksellämme henkilöresurssista tähän tärkeään työhön.

Lopuksi haluamme jälleen kiittää jokaista Sipoon kunnan työntekijää. Vuosi on ollut vaativa ja haasteita saamme jatkossakin. Sipoo on valtavan hieno kunta ja toivomme kaikkien jaksavan puhaltaa yhteen hiileen – näin selviämme voittajien joukossa jatkossakin.

Kiitos!