Sini-Pilvi Saarnio: Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 5.6.2023

Vihreän valtuustoryhmän puhe / Valtuuston kokous 5.6.2023

Arvoisa puheenjohtaja, valtuustokollegat ja muut kuulijat, 

Sipoolla menee vielä hyvin, mutta muutos taloudessa alkaa näkyä. Inflaatio leikkaa ostovoimaa, korot nousevat, julkinen talous heikentyy. Vuonna 2022 Sipoon taloustilannetta helpottivat hyvät maanmyyntitulot ja ennakoitua paremmat verotulot – siitä kiitos kehitys- ja kaavoituskeskukselle sekä sipoolaisille ahkerille veronmaksajille! Taloudellinen tuloksemme oli siis hyvä, mutta esimerkiksi toimintakulut per asukas eivät kuitenkaan laskeneet, vaikka se on ollut meidän yhteisenä strategisena tavoitteenamme. Syy on todennäköisesti korona, mutta jos trendi jatkuu, olemme pohdinnan edessä. Täytyy siis olla tarkkana ja analysoida talouslukuja jatkuvatoimisella suurennuslasilla.

Vuoden 2022 toimintakertomuksesta nousee esiin tarve vaalia henkilöstön osaamista, motivaatiota ja hyvinvointia. Työntekijät ovat kunnan tärkein voimavara. Siksi joka ikisen hyvinvoinnista huolehtiminen on olennaista. Vaikka eläköityminen selittää osan henkilöstön vaihtuvuudesta, mukana on myös muita tekijöitä. Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointien määrät ovat jatkuneet suurena. Tämä kuormittaa työntekijöitä ja koko organisaatiota. Meidän tuleekin panostaa jatkuvasti hyvään johtamiseen, henkilöstön oikeudenmukaisuuden kokemukseen sekä tarjota joustavuutta ja kehittymisen mahdollisuuksia työntekijöille. Siitä saattaa olla nähtävissä positiivinen signaali henkilöstökyselyssä, jonka tulos oli hieman parantunut.

Haluamme nostaa yksityiskohtana esiin sen, että tarkastuskertomuksen mukaan vuonna  2022 Sipoon kouluissa on ollut huomattavia rekrytointiongelmia ja opettajien vaihtuvuus on ollut suurta. Oppilaanohjaukseen sekä erityisopetukseen tarvittaisiin lisäresursseja, ja pulaa on lisäksi monista aineenopettajista. Meille sanotaan suoraan myös se, että koulutettujen opettajien määrä ala-asteella on huolestuttavan alhainen. Koulutuspalvelujen taso luo veto- ja pitovoimaa tulevaisuuden Sipoolle. Päättäjinä meidän tehtävämme on pitää huoli siitä, että hälytysmerkkeihin oikeasti reagoidaan ja varmistetaan kaikille Sipoon lapsille ja nuorille sekä yhdenvertainen että laadukas koulupolku.

Sivistyspuolella tehtiin viime vuonna paluuta normaaliin koronan jälkeen. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt jäivät taakse ja kouluissa on pystytty keskittymään yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Henkilöstön ja oppilaiden runsaat sairauspoissaolomäärät kuitenkin kertovat, että korona ja sairastelu haastaa edelleen kunnan yksiköiden toimintaa ja haasteita on ollut muun muassa sijaisjärjestelyissä. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kehottaa vahvistamaan kunnan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa ja monipuolistamaan nuorille suunnattavaa vapaa-ajan toimintaa. Vihreä ryhmä yhtyy tässä kohdin täysin tarkastuslautakunnan näkemykseen. Olemme kaikki saaneet ja kuulleet viestiä lasten- ja nuorten häiriökäyttäytymisestä ja ilkivallan lisääntymisestä. Me valtuutetut voimme vaikuttaa asiaan osoittamalla riittävästi resursseja lasten- ja nuorten parissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön.

Vuosi 2022 oli viimeinen kun kunta vastasi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Hyvinvointialueen aloituksen valmistelu ja epävarmuus tulevasta kuormitti viime vuonna erityisesti kunnan sote-puolen henkilöstöä. Hyvinvointialueilta ja kunnilta edellytetään tiivistä yhteistyötä. Toimivien yhteistyömuotojen löytäminen on tärkeää, jotta terveyden edistämisen työ kunnassa toteutuu. Kuten arviointikertomuksessakin todetaan hyvinvointityön ja -tekojen kirkastaminen on Sipoossa tarpeen. Viime vuoden aikana aloitetussa kunnan organisaation muutostyössä tämä on ilahduttavasti otettu huomioon ja Sipoossa saatiin hyvinvointityötä tekemään ja jatkamaan hyvinvointijaosto ja hyvinvointikoordinaattori.

Sipoo on kasvanut viime vuosina reippaasti, mutta vuonna 2022 kuntamme kasvoi vain 123 asukkaalla. Kyseessä on kuitenkin poikkeusvuosi ja kasvumme jatkuu parempana tulevina vuosina. Me vihreät toivomme kasvun emmekä jarruttelun ja näivettämisen politiikkaa, jotta kuntalaisten palvelut paranevat. Kasvu tulee keskittää keskustoihin ja kyliin, joihin tulee saada toimiva joukkoliikenne. Kun asutusta keskitetään järkevästi, pystytään myös säästämään enemmän kuntalaisille tärkeitä viheralueita. Myöhemmin tänään voimme päätöksillämme vaikuttaa tähän, kun päätämme useammasta kaavahankkeesta.

Tuore toteuttamamme organisaatiomuutos tukee hyvin Sipoon kasvua. Kaavoituksen, teknisen osaston ja rakennusluvituksen yhteistyömahdollisuudet ovat paremmat uudessa organisaatiomallissa. Muutos on tervetullut, sillä se osaltaan varmistaa kokonaisvaltaisen yhdyskuntakehityksen suunnittelun ja toteutuksen parempaa onnistumista.

Rakentamisen luvituksen jouduttamiseen on vuonna 2022 satsattu ostamalla palvelua ulkopuolelta, kun ruuhkautunutta lupavalmistelua on nopeutettu konsulttien avulla. Lupavalmistelua ja lupien myöntämismahdollisuuksia säätelevät kunnan toimintakertomuksessakin mainitut maankäyttö- ja rakennuslaki, kunnan rakennusjärjestys, Suomen rakentamismääräyskokoelma, ympäristöministeriön asetukset sekä eri asteiset kaavat.

Tuomme tässä kohtaa jälleen esiin huolemme rakentamisen luvittamisen laillisuudesta Sipoossa. Näyttää siltä, että tietyissä rakentamisen päätöstilanteissa ollaan oltu valmiita tinkimään niin yhdyskuntarakenteen suunnitelmallisuudesta kuin kuntalaisten tasapuolisesta kohtelustakin. Tämän vuoksi olemme esimerkiksi rakennus- ja ympäristövaliokunnassa joutuneet äänestystilanteisiin, kun poliitikot ja virkamiehet eivät ole olleet yhtä mieltä lain tulkinnasta.

Sipoolle ja sipoolaisille ei ole eduksi tapella oikeusasteissa rakentamisen luvista. Tempoileva päätöksenteko ei ole hyvää hallintoa. Ennemminkin toivoisimme uusien ratkaisumallien etsimistä kuin hämmennystä herättäviä oikeustapauksia. Luvan hakijallekin on kurjaa, kun lupa muuttuu negatiivisesta positiiviseksi ja jälleen negatiiviseksi – kuten nyt kävi seitsemän luvan kohdalla. Näihin saimme juuri ratkaisun hallinto-oikeudesta, ja kaikki nuo myönnetyt luvat kaatuivat. On hyvä muistaa, että maankäyttö- ja rakennuslakiin on jo saatu vakiintunut tulkintakäytäntö, sillä laki on ollut voimassa yli 20 vuotta. Laissa luetellut luvanmyöntämisperusteet eivät tuona aikana ole muuttuneet.

Meitä hieman hämmentää tarkastuslautakunnan suositus päättäjien ja viranhaltijoiden yhteisestä työryhmästä, jossa ”sovittaisiin lupakäytäntöjen yhteisistä periaatteista, jotta mahdollistetaan strategian mukaista kasvua Sipoossa”. Luvanmyöntämisen käytännöistähän on jo linjattu valiokunnassa, mutta lainsäädännöllä määrättyjä asioita emme tietenkään millään keskinäisellä sopimuksella voi muuttaa. Ehkä tarkastuslautakunnan suosituksen tarkempi sisältö avautuu, jos tällainen yhteinen työryhmä perustetaan. Toivomme aivan samaa kuin tarkastuslautakunta: että valiokunnan jäsenten sekä lupakäsittelijöiden yhteistyö paranisi. Sipoon strategian mukaisen kasvun täytyy tapahtua hyvässä yhteistyössä ja lainsäädännön raameissa.

Lopuksi haluamme kiittää vuodesta 2022 loistavia kunnan työntekijöitä. Kiitos, että olette laittaneet itsenne likoon. Kiitämme myös luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä ja vuoropuhelusta. Näillä loppusanoilla on hyvä toivottaa kaikille ihanaa, sopivan lämmintä kesää!

Kiitos!