Lilli Kahri: Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 17.6.2024

Vihreän valtuustoryhmän puhe / Valtuuston kokous 17.6.2024

Hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut paikallaolijat!

Viime vuosi oli ensimmäinen “uuden kunnan” vuosi. Sote-palveluiden suuri kokonaisuus siirtyi hyvinvointialueen hoidettavaksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät asiat eivät enää olisi merkittäviä. On hienoa, että Sipoossa ymmärrettiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työn merkitys hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Silloinen sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut jatkaa työtään hyvinvointijaostona keskittyen tähän merkitykselliseen ja erittäin tärkeään työhön. Sipoolla on vielä parannettavaa TEA-viisarin sektoreilla. Koska hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen valtionosuudet määräytyvät TEA-viisarien perusteella, on tärkeää että Sipoossa luodaan jatkossa systemaattinen prosessi TEA-tiedonkeruisiin vastaamiseen.  Kuten tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan toteaa, on nuorten hyvinvoinnissa Sipoossa paljon parannettavaa. Erityistä huolta herättää nuorten kokema ahdistuneisuus ja vanhempien tai muiden huolta pitävien nuoriin kohdistama fyysinen väkivalta. Ratkaisua lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi on lähdetty hakemaan Planet Youth -mallista. Toki yksi malli ei asiaa ratkaise vaan tarvitaan monenlaisia toimia, resursseja ja yhteistyön tiivistämistä esimerkiksi hyvinvointialueen kanssa.

Tarkastuslautakunta kehottaa kiinnittämään huomiota monipuoliseen ennaltaehkäisevään työhön henkilöstön terveyden, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden puolesta. Vihreä ryhmä toivoo, että nämä asiat nostetaan eri toimialoilla keskiöön ja mietitään miten esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulutuksen työntekijöiden työhyvinvointia parannetaan konkreettisesti. Tällä hetkellä suurin osa kunnan työntekijöistä työskentelee koulutuksessa tai varhaiskasvatuksessa, joten ei ole yhdentekevää miten nämä työntekijäryhmät töissä viihtyvät ja voivat. Meidän on jatkettava investointeja henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen, sillä vain hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö pystyy tuottamaan laadukkaita palveluita asukkaillemme. Arviointikertomuksessa nostetaan esille myös huoli rekrytointien vaikeutumisesta. Viihtyvät ja hyvinvoivat työntekijät pysyvät organisaation palveluksessa ja vähentävät täten myös rekrytointitarvetta.

Kunnan päätöksenteon tulisi olla suunnitelmallista ja tietoon pohjautuvaa. Tämä ei koske ainoastaan virkamiehiä, vaan myös meitä poliitikkoja. Ylimääräisten rakennusneliömetrien rakentaminen kuluttaa kohtuuttomasti sekä kunnan taloutta että luonnonvaroja.

Valtuustostrategiassa on asetettu tavoitteeksi kestävän kehityksen tiekartan luominen Sipoolle. Kolme neljäsosaa valtuustokaudesta on kulunut, ja edelleenkään tätä tiekarttaa ei ole tehty. Kunnassa on tehty ihan hyviä toimenpiteitä kestävyyden eteen, mutta tiekartan avulla työstä tulisi järjestelmällisempää ja suunnitelmallisempaa. Haluaisimme myös enemmän tietoa ja tiedotusta tiekartan tekemisestä – rivivaltuutetuille ja kuntalaisille saakka.

Sipoossa kunnan kestävä kehitys ja ilmastotavoitteet eivät saa jäädä juhlapuheeksi, vaan meidän tulee oikeasti tehdä enemmän töitä sipoolaisten tavoitteiden kirkastamiseksi ja saavuttamiseksi. Se tarkoittaa esimerkiksi luonnonvaroja ja maa-alaa säästäviä ratkaisuja asumiseen, liikkumiseen ja palveluihin. Jälleen kerran muistutamme siitä, että meidän tulee jatkuvasti puntaroida kuinka kasvatamme kuntaamme mahdollisimman kestävästi.

Kestävä kasvu tapahtuu suunnitelmallisuuden ja kaavoituksen kautta. Meidän on tehtävä tarvittavat vaikutusarvioinnit, muun muassa ilmastovaikutusten arvioinnit, jos haluamme kehittää kuntaa kestävästi. Kysymys onkin: Haluammeko? Vai puhummeko juhlapuheissa toista kuin teemme? Tätä tulee miettiä vakavasti muun muassa nyt, kun Sipoon yleiskaavaa päivitetään. Ja tätä olisi tullut miettiä vakavasti esimerkiksi, kun saimme tuoreeltaan eteemme päätettäväksi Pohjois-Paippisten kaavan, jossa on Vihreän ryhmän käsityksen mukaan selkeitä puutteita kestävyyden osalta.

Maankäytön suunnittelussa kestävyys tarkoittaa luonnonvaroja ja maa-alaa säästäviä ratkaisuja. On selvää, että eheä yhdyskuntarakenne luo Sipoossa parhaat edellytykset laadukkaalle lähiympäristölle, keskitetyille energiaratkaisuille ja joukkoliikenteen hyödyntämiselle. Meidän tulisi vähentää asumisen, liikkumisen, energian ja kulutuksen päästöjä, ja kaikki nämä viimeksi mainittua lukuun ottamatta kytkeytyvät kiinteästi yhdyskuntarakenteeseen. Tämä on kunnalle myös taloudellinen kysymys. Mitä lähemmäs taajamaa rakennetaan, sitä edullisempaa se kunnalle on. Kalleimmaksi tulee antaa hajarakentamisen kasvaa taajaman ulkopuolelle ilman ohjausta.

Näiden vakavien pohdintojen jälkeen on upeaa todeta, että kunta on onnistunut pudottamaan energiankulutustaan vuonna 2023 peräti 6,8 %. Tämä loistava saavutus on saatu aikaan esimerkiksi kiinteistökannan lämmitystapamuutoksilla sekä pienentämällä kunnan tilojen sisälämpötiloja. Työtä energiatehokkuuden eteen tulee edelleen jatkaa. Energia ei ole kuitenkaan ainoa luonnonvara, jota kulutamme. Siksi kunnan on syytä jatkossa tarkastella myös muiden resurssien kulutusta. Rakennusten monikäyttöä sekä tyhjilleen jääneiden rakennusten hyötykäyttöä uuteen tarkoitukseen onkin kunnassa kiitettävästi edistetty, ja tätä työtä on hyvä tehdä jatkossakin. Sipoo voisi olla aktiivinen ja innovatiivinen edelläkävijä rakennusten elinkaaren pidentämisessä ja rakentamisen kiertotaloudessa. Yhdymme myös tarkastuslautakunnan huomioon, että toimitiloille tulisi laatia strategia, missä päätetään toimitilojen tehokkaasta käytöstä.

Vihreä ryhmä kiinnittää huomiota sisäisen tarkastuksen taloudenpitoon liittyviin havaintoihin ja toteaa, että jatkossa näiden asioiden osalta on syytä toimia tarkemmin ja tehdä selkeä suunnitelma kuinka kunnan sisäinen tarkastus jatkossa hoidetaan. Tarkemmat ohjeet ja koulutus on tarpeen, jotta varmistetaan oikeat toimintatavat. Tarkastuslautakunnan tavoin ihmettelemme maksukorttien suurta määrää kunnassa ja toivomme, että asiaa selvitetään ja harkitaan tarkasti.

Lopuksi muutamia valoisia huomioita.

On hienoa, että Sipoossa kirjastot ovat arvossaan. Niiden käyttö on kasvanut selvästi, erityisesti lasten- ja nuortenaineiston osalta. Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa toimii erinomaisesti – kirjastojen satutunneille osallistui viime vuoden aikana yli 1 500 alle kouluikäistä lasta.

Myös nuoret ovat löytäneet kirjaston. He ovat viihtyneet siellä jopa liian hyvin. Tämä positiivinen ongelma on osattu ratkaista Sipoossa fiksusti. AVIn “Kohtaa nuori kirjastossa” -hankkeen kautta on kyetty palkkaamaan nuorisotyöntekijöitä ja samalla rauha on palannut kirjastoihin.

Ensi syksystä lähtien nuoret saavat käyttöönsä uuden oman talon kun  Wessman-talo muuttuu lasten ja nuorten toimintakeskukseksi. Ja mikä tärkeintä, toimintaa kehitetään nyt oikeassa järjestyksessä –  kuuntelemalla ja osallistamalla nuoria.

Me valtuutetut voimme lähteä hyvillä mielin kesälomalle myös sen suhteen, että Sipoossa on käynnissä jo neljäs puistoruokailukesä. Jälleen kaikilla alle 18-vuotiailla sipoolaisilla on mahdollisuus maksuttomaan lounaaseen.  Puistoruokailun suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Osalle lapsista puistoruoka on päivän ainoa lämmin ateria.  Siksi juuri tämän kaltaisilla arjen päätöksillä on suuri arvo.

Valoisaa ja kaunista kesää kaikille. Kiitos!